0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 01 mars 2017

  Njoftim për Dhënie të Kontratës

 • 08 shkurt 2017

  FTESË PËR OFERTË

 • 15 dhjetor 2016

  Shitja e Aseteve

 • 01 prill 2016

  FTESË PËR OFERTË NR. 20/2016

 • 27 prill 2016

  FTESË PËR OFERTË NR. 21/2016

 • 03 maj 2016

  FTESË PËR OFERTË NR. 24/2016

 • 04 maj 2016

  FTESË PËR OFERTË NR. 25/2016

 • 04 maj 2016

  FTESË PËR OFERTË NR. 26/2016