0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Mallrat e falsifikuara dhe pirate

Mallrat pjesë e bagazhit personal të udhëtarit, gjëra të natyrës jo komerciale të vlerës minimale të hyra se bashku me gjërat nga bagazhi personal i udhëtarit dhe gjërat të natyrës jo komerciale  të vlerës minimale të pranuara nga jashtë, kohë pas kohe dhe të liruara nga pagesa e importit në pajtim me dispozitat e Kodit Doganor dhe të Akcizave, me kusht që nuk ka baza të arsyeshme për të dyshuar se mallrat janë pjesë e trafikut komercial.

LIGJI 03/L-170/2010 PËR MASAT DOGANORE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INTELEKTUALE