0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Plani strategjik

Ky Plan Strategjik do të përfshijë periudhën prej tri viteve – nga Janari 2013 deri në Dhjetor 2015 dhe do të përcaktojë pritjet e Qeverise, komunitetit të biznesit dhe opinionit të gjerë nga standardet e performancës menaxheriale dhe arritjeve operative. Strategjia përcakton qartë se ku pritet të jetë Administrata Doganore në fund të periudhës, sa i përket standardit të shërbimeve për komunitetin e biznesit dhe publikun e gjerë, performancës operacionale, infrastrukturës dhe menaxhimit të burimeve njerëzore.

  • 11 shtator 2008

    KSO

  • 01 maj 2013

    Plani strategjik 2013-2015

  • 27 prill 2016

    Plani Strategjik 2016-2018