0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Kodi doganor dhe Akcizave

  • 10 nëntor 2008

    Kodi Doganor dhe i Akcizave të Kosovës Nr.03/L-109

  • 01 tetor 2009

    Udhëzimi Administrativ 11/2009 për Implementinin e Kodit Doganor dh të Akcizave të Kosovës

  • 01 qershor 2012

    Ligji Nr.04/L-099 për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Nr.03/L-109 Doganor dhe të Akcizave të Kosovës