0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Deklarimi i mjeteve monetare

Ky ligj përcakton masat, autoritetet kompetente dhe procedurat për zbulimin dhe parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit.
Të bashkangjitur  në Aneks mund ti gjeni formularët për deklarimin e mjeteve monetare.

Ligji 04-L178