0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Aktet nënligjore që e implementojnë KDA-NË

 • 26 qershor 2009

  68-UA qe percakton formularet, regjistrat dhe kushtet tjera te cilat mund te zbatohen ndaj depoistit te aut.te mall me akcize

 • 26 qershor 2009

  69-2 UA qe percakton kushtet per bartjen e produkteve me akcize dhe dokumentet qe duhet ta shoqerojne ate

 • 01 tetor 2009

  Udhëzimi Administrativ 11/2009 për Implementinin e Kodit Doganor dh të Akcizave të Kosovës

 • 15 tetor 2010

  86-UA Që përcakton obligimin e vendosjes se shenjave kontrolluese fiskale banderolavene pijet alkoolike

 • 03 maj 2011

  92-UA qe percakton vendet ku do vendosen zyret doganore orari i punes rruget dhe afati kohor per paraqitjen e mallrave te sjella ne Kosove

 • 16 maj 2011

  UA 95-2011 per marrjen e mostrave,te dokumentacionit te mallit dhe trajtimin e tyre ne proceduren doganore

 • 02 qershor 2011

  UA 97-2011 mbi trajtimin dhe administrimin e mallrave tenaluara dhe të konfiskuara

 • 19 shtator 2011

  99-UA Per aplikimin – ne proceduren e shqyrtimit te vleres se mallrave te importuara per qellime Doganore