0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Dep. i Ankesave

  • 07 gusht 2013

    AS Alberti – Prishtinë

  • 24 shtator 2013

    Lloto sport

  • 10 prill 2013

    “Jeton-Comerc”-Istog

  • 10 tetor 2013

    NTP Eramed – Prishtinë

  • 10 prill 2013

    “Kastriot Petrol”-Obiliq

  • 10 tetor 2013

    NTP Tafaj Elektrik – Suharekë

  • 10 prill 2013

    “Maqani”-Prishitne

  • 10 tetor 2013

    Pro Tex – Prizren