0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Gjykatat

23 gusht 2010

NTP “Vegas ” Pejë

Data e seances : 25.08.2010 13:00
Vendi: Gjykata ekonomike Prishtinë

Vendimi i gjykates:

Vërejtje: Seanca shtyhet për datë 13.10.2010 ora 11:00.