0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Gjykatat

26 gusht 2010

Arben Hasani

Data e Seancës : 07.09.2010      10 :00  Gjyakata Komunale Kacanik

Vepër penale : Shamngie mashtruese.

vërejtje : seanca përfundoi.

Gjykata me aktgjykim e lron nga akuzi te akuzzuarin.